เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน บ้านยังมีอยู่

 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี

สำเนาเอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ . ทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้

home

ผู้มีรายได้ประจำ
1. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน

ผู้ทำธุรกิจส่วนตัว
1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว , บัญชีกิจการ)
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
3. เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

สำเนาเอกสารหลักประกัน

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า – หลัง)
 • หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่พนักงานขายหรือสาขาธนาคาร)
 • ภาพถ่ายหลักประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • สัญชาติไทย ภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

เงื่อนไขสินเชื่อบ้านคือเงิน

 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระนานสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระ
  เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
 • บ้านคือเงินได้ทุกหลักประกัน ฟรีค่าประเมินหลักประกัน

เงื่อนไขรวม

 • ระยะเวลาการอนุมัติและได้รับวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสาร
  ประกอบการสมัคร และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ เอกสาร
  ประกอบการพิจารณา รายได้ และมูลค่าหลักประกัน เป็นต้น
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เพนกวิน มันนี่ รับรีไฟแนนท์รถยนต์ และ บ้าน
 • โทร 093 124 8645

เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถยังมีขับ

 • รถคือเงิน ผ่อนน้อย สูงสุด 72 เดือน
 • อนุมัติภายใน 1 วัน ผ่อนนาน
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • เก๋ง กระบะ ตู้ ก็กู้ได้

สำเนาเอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ .ทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ
1. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน

สมุดคู่ฝาก
. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี
(บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์และหนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL )

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อรถคือเงิน

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • สัญชาติไทย ภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ
  (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บริษัทไทยพาณิชย์พลัส)
 • ในกรณีมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขสินเชื่อรถคือเงิน

 • เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติไวภายใน 1 วันทำการ
 • ผ่อนน้อย ผ่อนนาน สูงสุด 84 เดือน
 • วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
 • รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อ 84 เดือน
  อายุรถต้องไม่เกิน 12 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 19 ปี
 • วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ อาจแตกต่างกันไปสำหรับผู้กู้แต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับ
  คุณสมบัติของผู้กู้ ยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ปี และสภาพรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
 • ลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑล สามารถใช้บริการรับเอกสารการสมัครสินเชื่อ ณ ที่อยู่ของลูกค้าได้

เงื่อนไขรวม

 • ระยะเวลาการอนุมัติและได้รับวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสาร
  ประกอบการสมัคร และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ เอกสาร
  ประกอบการพิจารณา รายได้ และมูลค่าหลักประกัน เป็นต้น
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เพนกวิน มันนี่ รับรีไฟแนนท์รถยนต์ และ บ้าน
 • โทร 093 124 8645